Voorwaarden voor de al in de aangifte VPB 2019 gevormde coronareserves

Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk om al in 2019 een fiscale reserve te vormen voor in 2020 geleden verliezen als gevolg van de coronacrisis. Dat is een gevolg van het besluit van de Staatssecretaris van 6 mei jl. Hierdoor is het mogelijk om nu al (tijdelijk) vennootschapsbelasting te besparen, waardoor tijdelijk de liquiditeit van de vennootschap wordt verlicht. Voor velen die te lijden hebben onder de Coronacrisis zal dat kunnen helpen. 

De voorwaarden voor het vormen van deze coronareserve luiden als volgt:

  1. er is sprake van een verwacht coronagerelateerd verlies in het boekjaar 2020;
  2. dat verlies mag niet groter zijn dan het totale verlies dat over het boekjaar 2020 wordt verwacht;
  3. de dotatie aan de coronareserve in 2019 is maximaal gelijk aan de winst over het jaar 2019 die behaald zou zijn zonder de vorming van de coronareserve;
  4. de coronareserve wordt uiterlijk in het boekjaar 2020 weer volledig teruggenomen en derhalve als winst opgenomen, en
  5. de coronareserve dient in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 verwerkt te worden onder ‘overige fiscale reserves’.

Wanneer een ondernemer de aangifte vennootschapsbelasting 2019 al heeft ingediend, kan hij alsnog gebruik maken van de mogelijkheid om een coronareserve over 2019 te vormen. Er moet dan wel een nieuwe gecorrigeerde aangifte worden ingediend. Het is ook mogelijk om vooruitlopend op de in te dienen aangifte alvast via een zogenaamde VA-biljet een vermindering van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting te vragen. 

De Coronareserve vermindert de winst over 2019, en daarmee ook de mogelijkheid om nog onverrekende verliezen uit oude jaren (welke slechts een beperkt aantal jaren compensabel zijn) te compenseren. Hierdoor kunnen deze wel eens verdampen, dat wil zeggen verloren gaan. Dat is dus wel een aandachtspunt.

Over de vorming van de Coronareserve hebben wij eerder bericht in ons nieuwsbericht van 15 mei 2020, waarin wij ook ingingen op een aantal andere maatregelen.