De invloed van overheidsmaatregelen, zoals TVL, NOW, TOGS en TOZO, op de huurkorting

In verband met Corona heeft de overheid diverse maatregelen afgekondigd, die ondernemers moeten helpen bij de gevolgen die zij ondervinden van het Coronavirus. Zo is er de ‘Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid’ (NOW) als tegemoetkoming in de personeelskosten, de ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten’ (TVL) waarbij ondernemers tegemoet worden gekomen in hun vaste lasten, de ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren’ (TOGS) die een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,-  kan opleveren, alsmede de ‘Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers’ (TOZO) die bedoeld is voor zelfstandige ondernemers als een aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud.

In onze praktijk zijn wij diverse gevallen tegengekomen, waarbij de vraag is of - en zo ja hoe - deze overheidssteunmaatregelen moeten worden meegenomen bij de bepaling van de vraag of een huurder aanspraak kan maken op huurkorting. Dat huurders aanspraken kunnen maken op een huurkorting, is inmiddels in diverse rechterlijke uitspraken bevestigd. Daaruit blijkt dat men van oordeel is dat Corona een onvoorziene omstandigheid is, op grond waarvan een huurovereenkomst voor bedrijfsruimten – en daar hebben we het hier over – kan worden gewijzigd. Die wijziging kan leiden tot het toewijzen van een huurkorting, wanneer huurder heeft aangetoond dat de Coronacrisis tot een aanzienlijke omzetdaling heeft geleid.

De overheid heeft middels bovengenoemde maatregelen ondernemers, en dus ook huurders van bedrijfsruimten etc., willen ondersteunen en de vraag waarmee wij in voorkomende gevallen – en dat geldt ook voor rechters die in dergelijke procedures uitspraak moesten doen – te maken krijgen, is hoe die overheidssteun in de discussie over de huurkorting moet worden meegenomen. Rechters in den lande blijken daar overigens verschillend over te oordelen. Een en ander is hieronder kort samengevat:

NOW

Bepaalde (kanton)rechters blijken de NOW buiten beschouwing te laten bij de berekening van de huurkorting. Rechtbank Rotterdam deed dat echter niet en betrok o.a. de NOW bij de berekening van de huurkorting. Volgens deze rechtbank dient er namelijk een onderscheid gemaakt te worden tussen gewone omzet en de coronaomzet. Bij de laatste hoort - naar het oordeel van deze rechtbank - ook de overheidssteun, zoals de door de betreffende huurder ontvangen NOW en TVL. Dat komt er dus op neer dat voor de bepaling van het huurkortingsbedrag volgens deze rechtbank de omzet verhoogd dient te worden met NOW en TVL (de coronaomzet) en vervolgens vergeleken dient te worden met de gewone omzet in dezelfde maand van het jaar daarvoor.

TVL

TVL pleegt te worden opgeteld bij de omzet. Dat blijkt ook het oordeel te zijn in de meeste gevallen van met name (kanton)rechters in Amsterdam. Ons is echter bekend dat een kantonrechter van Rechtbank Overijssel de verschuldigde huur vermindert met het ontvangen huurdeel van de TVL. Als gevolg daarvan wordt door deze (kanton)rechter de huurkorting enkel berekend over de huur minus (het huurdeel van) de TVL. 

TOGS

Deze eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,-- - onder andere bedoeld om de vaste lasten, waaronder de huur te betalen - zou moeten worden meegenomen bij de berekening. Rechtbank Zeeland West-Brabant en Rechtbank Rotterdam deden dat echter niet, onder meer vanwege het geringe bedrag. Rechtbank Amsterdam lijkt dat daarentegen wel te doen.

TOZO

De TOZO is bedoeld ter ondersteuning van levensonderhoud en daarom is hierover bij gebrek aan jurisprudentie nog weinig over te zeggen.

Wijzigingen op basis van NOW 4.0

Onlangs heeft de Minister van SZW aangekondigd dat de NOW-regeling verlengd wordt met drie maanden tot en met september 2021 (NOW 4.0-regeling). Bij Kamerbrief van 26 juli 2021 heeft de Minister een toelichting gegeven op de wijziging van de NOW 4.0-regeling .

In deze toelichting heeft hij de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de NOW 3.0-regeling op een rij gezet. Zo volgt daaruit dat de TVL uitgezonderd wordt van het ‘omzetbegrip’ binnen NOW-4. Dat betekent dus dat voor de NOW 4.0 de TVL niet langer meetelt als omzet voor de vaststelling van de NOW-subsidie. Dat geldt overigens ook al voor de NOW 3.0.  Verder volgt daaruit dat er nog een aantal andere wijzigingen worden doorgevoerd, zoals een aantal aanpassingen in de controlesystematiek van de NOW, alsmede een begrenzing van 80% op het omzetverliespercentage in NOW-4. Bij de berekening van de hoogte van de subsidie wordt, ook als het omzetverlies groter is, derhalve gerekend met een percentage van maximaal 80% omzetverlies.

Wordt u geconfronteerd met bovenstaande problematiek of heeft u vragen over dit onderwerp, neemt u dan contact op met mr. N.B.M. Vink of mr. S. Vink, advocaat-belastingkundigen verbonden aan Vink & Partners Legal and Tax.