Aanvullende fiscale en economische maatregelen als gevolg van coronacrisis

Op 12 maart 2020 heeft het kabinet fiscale en economische maatregelen aangekondigd omtrent het coronavirus (zie ook ons nieuwsbericht van 17 maart 2020: "Overheidsmaatregelen om gevolgen van coronavirus voor ondernemers te verzachten"). Nu de huidige coronacrisis in een nieuwe fase is beland, heeft het kabinet op 17 maart 2020 extra maatregelen bekendgemaakt om werknemers, zzp-ers en bedrijven in staat te stellen om de coronacrisis te overbruggen.

Deze extra maatregelen luiden onder meer als volgt:  

1.Wektijdverkorting / tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

De afgelopen dagen is een ongekend groot beroep op de bestaande regeling werktijdverkorting gedaan, waarop de regeling niet is berekend. Daarom is de bestaande regeling werktijdverkorting per 17 maart 2020 ingetrokken. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de invoering en openstelling van een nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen en dit bovendien sneller te doen dan binnen de ingetrokken werktijdverkorting-regeling, nu het aanvraagproces losgekoppeld is van de WW en er geen WW-rechten van werknemers worden opgesoupeerd.

De nieuwe tegemoetkomingsregeling in de loonkosten zal gelden voor bedrijven van alle omvang en ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. Ondernemers die een omzetverlies verwachten van tenminste 20%, kunnen bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Deze periode van 3 maanden kan eenmalig met 3 maanden worden verlengd. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Werkgevers zijn wel verplicht om het loon aan de betrokken werknemers voor 100% door te betalen. Daarnaast geldt als bijkomende voorwaarde dat de werknemers geen werknemers op grond van bedrijfseconomische redenen mag ontslaan gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen.

Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming verstrekken. Achteraf zal worden vastgesteld wat het daadwerkelijk verlies in omzet is geweest, op basis waarvan nabetaling of terugvordering aan de orde kan zijn. Voor grote aanvragen is een accountantsverklaring vereist.

Let op: de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) is nog niet opengesteld. Daarnaast kunnen voor de ingetrokken regeling werktijdverkorting bij SZW geen nieuwe aanvragen worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan onder de regeling werktijdverkorting maar nog niet zijn afgehandeld, zullen worden afgehandeld onder de nieuwe tegemoetkomingsregeling NOW. Vanuit het kabinet is toegezegd dat zodra bekend is vanaf welke datum aanvragen bij UWV kunnen worden ingediend, daaraan onmiddellijk brede bekendheid wordt gegeven.

2. Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers

Er komt een tijdelijke regeling om ook zelfstandig ondernemers, waaronder zzp-ers, met financiële problemen te ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze regeling zal worden uitgevoerd door gemeenten.

Op basis van deze regeling kunnen zelfstandigen voor een periode van maximaal 3 maanden aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud krijgen via een versnelde procedure geldt geen vermogens- of partnertoets. Ook kan er met voorschotten worden gewerkt.

In aanvulling daarop kan middels de versnelde procedure ook een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 worden aangevraagd om liquiditeitsproblemen op te lossen. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt het mogelijkheid om de aflossingsverplichting uit te stellen. Daarnaast zal er een lager rentepercentage worden gehanteerd dan 8%, welk rentetarief nu in het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) is opgenomen.  

Let op: ook deze regeling is nog niet opengesteld. Toegezegd is dat deze regeling z.s.m. zal worden ingevoerd.

3. Noodloket

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zijn verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken, zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Voorwaarde is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

De tegemoetkoming betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor de periode van 3 maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. Deze tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt.

4. Versoepeling uitstel van betaling belastingen en verlaging boetes

Op 12 maart 2020 heeft het kabinet aangekondigd dat de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling zal verlenen aan ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen (voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting (btw). Om dit proces voor de ondernemers zo eenvoudig mogelijk te maken met zo min mogelijk administratie, zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil, nadat het verzoek is ontvangen, en krijgen ondernemers dus per direct uitstel van betaling. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Ook de vereiste “verklaring van een derde-deskundige” hoeft niet meteen meegestuurd te worden. Daar krijgen ondernemers langer de tijd voor.

Update: de vereiste ‘verklaring van een derde-deskundige’ voor uitstel van betaling van belastingaanslagen is niet meer vereist, aldus is op 19 maart 2020 aangekondigd (vgl. ons nieuwsbericht van 20 maart 2020: “Update: verdere versoepeling uitstel van betaling als gevolg van coronacrisis”).

Eventuele verzuimboetes voor het niet (tijdig) betalen, hoeven niet te worden betaald.

Voorts wil het kabinet de heffing van energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen. Het kabinet onderzoekt hoe dit kan worden vormgegeven.

5. Verlaging invorderingsrente en belastingrente

Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen, verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingschulden.

Daarnaast zal ook het tarief van de belastingrente tijdelijk verlaagd worden van 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belasting naar 0,01%. Ook deze verlaging zal gelden voor alle belastingen, waarvoor belastingrente geldt en gaat om uitvoeringstechnische redenen in vanaf 1 juni 2020. De tijdelijk verlaging van de belastingrente in de inkomstenbelasting gaat in vanaf 1 juli 2020.

6. Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Onder de tijdelijke maatregel BMKB kunnen ondernemers met liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Een nieuwe tijdelijk maatregel verhoogt de omvang van het borgstellingskrediet in de BKMB van 50% naar 75%. Deze maatregel is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging van het rekeningcourant-krediet bij een financier, zoals een bank, met een maximale looptijd van 1 jaar.

7. Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de GO-regeling. Met de GO helpt het Ministerie van Economische Zaken zowel het MKB als (middel)grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, vanaf € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen per onderneming. Om ervoor te zorgen dat bedrijven met een gezond toekomstperspectief aan voldoende financiering kunnen blijven komen, heeft het kabinet aangekondigd zich te committeren om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is. Zo zal het garantiebudget van de GO worden verhoogd van € 400 miljoen tot € 1,5 miljard en zal de maximale GO-faciliteit per onderneming worden verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen. Toegezegd is dat deze verruimingen binnen een week geeffectueerd zullen worden.

8. Rentekorting kleinbedrijf op microkredieten Qredits

Qredits is op de Nederlandse markt actief als verstrekker van microkredieten aan starters en/of ondernemers uit het kleinbedrijf. Voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronacrisis wordt uitstel van de aflossingsverplichting voor een periode van maximaal 6 maanden aangeboden. Daarbij wordt over deze periode tevens een rentekorting aangeboden. Het kabinet is bereid om Qredits financieel te ondersteunen met een bedrag van maximaal € 6 miljoen.

9. Tijdelijke borgstelling MKB-Landbouwkredieten

Voor land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). De aangepaste BL-regeling zal met  terugwerkende kracht tot 18 maart 2020 gelden.

10. Overleg met Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) / toeristenbelasting

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten over het stopzetten van (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.

11. Kinderopvang

Het kabinet roept ouders, die normaliter kinderopvang gebruiken, op om de gehele factuur aan de kinderopvang te blijven voldoen, zoals gewoonlijk, ook als zij op dit moment niet van opvang gebruik te kunnen maken. De inzet van het kabinet is om deze kosten zoveel mogelijk te compenseren. Het kabinet kijkt op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en heeft aangegeven hier z.s.m. over te communiceren.

Wanneer u hulp nodig heeft bij of vragen heeft over bovengenoemde zaken, aarzel dan niet om contact op te nemen met mr. N.B.M. Vink of mr. S. Vink, advocaat-belastingkundigen verbonden aan Vink & Partners Legal and Tax. Wij kunnen u zeker bij dit soort zaken behulpzaam zijn.