Veelgestelde vragen NOW-regeling: hoe werkt de NOW?

1. Hoe werkt de NOW-aanvraag?
Om in aanmerking te komen voor NOW-subsidie, inhoudende een tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden maart, april en mei 2020, moet je als werkgever gedurende een aaneengesloten periode van 3 maanden (de meetperiode) tenminste 20% omzetdaling verwachten. De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonkosten en is gerelateerd aan de omzetdaling.

2. Hoe wordt de omzetdaling berekend?
Om in aanmerking te komen voor NOW-subsidie geldt een drempel van tenminste 20% omzetverlies gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden (de meetperiode). Deze termijn van 3 maanden heeft als startdatum 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 (bijvoorbeeld: indien u als startdatum 1 april kiest, loopt de meetperiode van 1 april t/m 30 juni).

Om de omzetdaling te kunnen vaststellen, dient de meetperiode vervolgens vergeleken te worden met de behaalde jaaromzet 2019, gedeeld door 4, (de referentie-omzet), zodat beide cijfers zien op een omzet van drie maanden.

3. Is er een rekenhulp om het percentage aan omzetverlies te berekenen?
Voor het berekenen van het percentage aan omzetverlies, kunt u de Rekenhulp omzetverlies van de overheid gebruiken, zoals te vinden op: www.rekenhulpomzetverlies.nl.

4. Wat valt er allemaal onder omzet?
In de NOW-regeling wordt onder omzet verstaan: de netto-omzet, zoals deze in de jaarrekening van een rechtspersoon (zoals een NV, BV, stichting) wordt berekend. In geval van natuurlijke personen wordt daaronder verstaan: de netto-omzet, zoals als deze in de winstaangifte voor de inkomstenbelasting wordt berekend. Alle baten die uit de normale bedrijfsuitoefening van de werkgever worden gerealiseerd, vallen onder omzet in de zin van de NOW-regeling, ook als deze gewoonlijk met een andere term dan omzet worden aangeduid. Denk daarbij aan termen als baten, uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten, bijdragen van overheidsinstellingen, giften of declaraties. Ook de correctie onderhanden werk is omzet.

5. Moet de periode waarover subsidie wordt verleend dezelfde zijn als de periode waarin de omzetdaling zich voordoet (meetperiode)?
Nee, de NOW-subsidie ziet op een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020. De meetperiode van drie maanden vangt - naar keuze van de werkgever - aan op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020.

6. Welke meetperiode moet ik kiezen?
De NOW-subsidie ziet op een tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden maart, april en mei 2020 wegens een te verwachten omzetdaling van minstens 20%. Indien u als werkgever verwacht dat het effect van de coronacrisis pas later in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kunt u ervoor kiezen om de periode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later aan te laten vangen; in plaats van 1 maart kunt u als startdatum 1 april of 1 mei kiezen. De loonsom blijft ook in dat geval de loonsom van maart, april en mei 2020.

7. Is voor het aanvragen van NOW een accountantsverklaring verplicht?
Op basis van de huidige regeling is de werkgever in beginsel verplicht om na afloop van de subsidieperiode aan het UWV een definitieve opgave van de omzetdaling met accountantsverklaring te overleggen. De accountantsverklaring is dus niet al nodig voor het aanvragen van een voorschot op NOW.

Naar verwachting wordt binnen enkele weken vanuit het kabinet duidelijkheid gegeven boven welke grens een accountantsverklaring nodig is. Ook wordt dan duidelijk wat voor soort accountantsverklaring vereist is.

8. Hoe wordt de loonsom vastgesteld?
De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom. De loonsom bestaat uit het loon van alle werknemers behorende tot een loonheffingsnummer. Onder loon wordt daarbij verstaan: het loon, waarover premies werknemersverzekeringen wordt afgedragen, oftewel het SV-loon. Daarbij geldt een maximum aan loon per werknemer van EUR 9.538 per maand. Ook ingeleende krachten (payroll- en uitzendkrachten) tellen niet mee voor de loonsom van het bedrijf waarvoor zij werkzaam zijn. Zij vallen onder het payrollbedrijf of het uitzendbureau; deze kan zelf een aanvraag indienen.

Het UWV neemt voor de subsidievaststelling de gegevens van de loonaangifte van de Belastingdienst automatisch over. Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal het UWV een voorschot verlenen van 80% van de berekende NOW-subsidie, uit te betalen in drie termijnen. Naar verwachting vindt de betaling van de eerste termijn plaats binnen 2 tot 4 weken.

De berekening van het voorschot van 80% wordt gebaseerd op de loonsom over de maand januari 2020. Zijn de loonaangiftegegevens over januari 2020 niet beschikbaar, dan neemt het UWV de loonaangifte over november 2019 als uitgangspunt. Daarbij geldt dat loon boven EUR 9.538 per maand niet voor subsidie in aanmerking komt.

Binnen 24 weken na afloop van de meetperiode, waarin de omzetdaling is opgetreden, dient de werkgever een formele vaststelling van de subsidie aan te vragen; ook dit moet elektronisch via de website van het UWV. De werkgever weet dan namelijk wat de werkelijke omzetdaling is en het UWV kan alsdan de werkelijke loonsom per maand vaststellen. Aan de hand van deze gegevens zal het UWV de definitieve afrekening opmaken. Dit kan leiden tot terugvordering of nabetaling.

9. Telt een onregelmatigheidstoeslag mee bij het bepalen van de hoogte van de loonsom?
Ja, een onregelmatigheidstoeslag maakt onderdeel uit van het SV-loon dat wordt gebruikt om de loonsom te bepalen.  

10. Komen de pensioenpremie, de premies voor de werknemersverzekeringen en de reservering voor het vakantiegeld ook in aanmerking voor NOW?
Om NOW-regeling uitvoerbaar te houden, wordt er niet gekeken naar de werkelijke kosten van het arbeidsvoorwaardenpakket, maar zal er rekening worden gehouden met een vaste opslag van 30% op de loonsom.

11. Ik begrijp dat het UWV eerst een voorschot uitkeert en dat pas achteraf de definitieve subsidievaststelling plaatsvindt. Hoe werkt dat?
Voor de voorschotten wordt de loonsom van januari 2020, of - als daar gegevens over zijn - van november 2019, terwijl de definitieve vaststelling is gebaseerd op de loonsom in de periode maart, april en mei 2020

De definitieve subsidievaststelling door het UWV vindt achteraf plaats. Daarbij kan het UWV nog wel enkele technische correcties doorvoeren, welke gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van de definitieve subsidievaststelling:

  • Ingeval er in januari 2020 uitkeringen waren inbegrepen in de loonsom (bijvoorbeeld ZW-uitkeringen bij een no-riskpolis, die de werkgever van het UWV vergoed krijgt), worden die niet meegenomen in de loonsom;
  • Ingeval er vakantiebijslag is uitbetaald door een werkgever die vakantiebijslag reserveert, wordt dat vakantiegeld niet meegenomen in de loonsom (in de opslag voor werkgeverskosten van 30% zit de vakantiebijslag namelijk al inbegrepen); en
  • Ingeval er vakantiebijslag is uitbetaald door een werkgever die géén vakantiebijslag reserveert (bijv. all-inverloning), wordt daarvoor gecorrigeerd om te voorkomen dat de vakantiebijslag via de opslag van 30% dubbel vergoed wordt.
  • Ingeval een werkgever bij het UWV over de periode 18 maart tot en met 31 mei 2020 een aanvraag indient voor ontslag op grond van bedrijfseconomische en deze niet (tijdig) intrekt, dan wordt de subsidie verlaagd. In dat geval wordt de subsidieverlaging 50% hoger dan als van diezelfde ontslagen werknemer(s) het loon niet was doorbetaald.

Ingeval de loonsom van maart tot en mei 2020 lager was dan de loonsom van januari 2020, wordt het subsidiebedrag in beginsel lager.

12. Hoe hoog is de tegemoetkoming in de loonkosten? 
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van het omzetverlies.

De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom:

  • bij 100% omzetdaling is de tegemoetkoming 90% van de loonsom (90% van 100%);
  • bij 40% omzetdaling is de tegemoetkoming 36% van de loonsom (90% van 40%);
  • bij 20% omzetdaling is de tegemoetkoming 18% van de loonsom (90% van 20%).

Op basis van uw aanvraag krijgt u van het UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

13. Mag ik bij het UWV gedurende de subsidieverlening een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen indienen?
Uitgangspunt voor de NOW is het zoveel mogelijk voorkomen van werkgelegenheidsverlies. Op de werkgever rust dan ook de verplichting om bij het UWV in de periode van 18 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 geen verzoek om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen te doen. Doet hij dat toch en trekt hij deze niet (tijdig) in, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming. In dat geval zal er bij de definitieve subsidievaststelling een extra vermindering op de hoogte van de NOW-subsidie worden toegepast.

Mocht u nog vragen hebben over de NOW-regeling of hulp nodig hebben bij de aanvraag van NOW, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze advocaten of advocaat-belastinkundigen.