NOW 3

Bij nieuwsbericht van 12 oktober jl. hebben wij al kort bericht over de verlenging van de NOW-regeling tot 1 juli 2021 (NOW 3). De bedoeling van NOW 3 is om de werkgelegenheid gedurende de coronacrisis zoveel mogelijk te behouden en om ondernemers de mogelijkheid te bieden om zich voor te bereiden op de nieuwe economische situatie.

NOW 3 geldt per 1 oktober 2020 en bestaat uit drie tijdvakken van drie maanden, te weten een eerste vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020, een tweede van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en een derde vanaf 1 april tot en met 30 juni 2021.

Aanvraag voor het eerste tijdvak is mogelijk vanaf 16 november 2020 tot en met 13 december 2020 en heeft terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020. Het beoogde aanvraagtijdvak voor het tweede tijdvak is de periode van 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 en voor het derde tijdvak de periode van 17 mei 2021 tot en met 30 juni 2021.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van het omzetverlies. Daarbij kent NOW 3 een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages. Zo bedraagt in het eerste tijdvak de maximale tegemoetkoming 80% van de loonkosten, in het tweede tijdvak 70% en in het derde tijdvak 60%. De uiteindelijke tegemoetkoming wordt bepaald door de daling van de omzet; hoe groter deze is, des te hoger de tegemoetkoming. Dat betekent dat wanneer de omzet voor 100% is weggevallen, de tegemoetkoming in het eerste tijdvak 80% van de totale loonsom is. Is de omzet in het eerste tijdvak slechts met 40% gedaald, dan bedraagt de tegemoetkoming 32% van de totale loonsom. Voor de berekening van de loonsom mag de loonsom voor de werkgeverslasten, zoals pensioenpremies, met een opslag van 40% worden verhoogd. Deze opslag is, ongeacht of de werkelijke kosten hoger zijn.

De uiteindelijke subsidie wordt vastgesteld op basis van het daadwerkelijke omzetverlies. Dit kan leiden tot een terugbetaling, dan wel een nabetaling van subsidie.

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, gelden daarnaast de volgende voorwaarden:

 1. De aanvrager moet zijn werknemers 100% van het salaris blijven doorbetalen;
 2. Indien aanwezig, moet de Ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) over de aanvraag worden ingelicht. Hetzelfde geldt voor de werknemers, in geval van een toegekende aanvraag;
 3. Bij de aanvraag moet verklaard worden dat werkgevers werknemers zullen stimuleren om zich om te scholen, indien nodig, en dat deze dat zullen bevorderen;
 4. Een bedrijf dat  een voorlopige tegemoetkoming van € 100.000,-- of meer heeft ontvangen, dan wel een definitieve tegemoetkoming van € 125.000,-- of meer mag geen dividenden uitkeren aan haar aandeelhouders. Dat verbod geldt voor het jaar 2020 als er een NOW-tegemoetkoming ontvangen is over het eerste tijdvak en dat verbod geldt voor 2021 wanneer er een NOW tegemoetkoming wordt ontvangen in het eerste en tweede kwartaal 2021. In een dergelijk geval mogen er ook geen bonussen en tantièmes aan bestuurders en directie worden uitgekeerd. Inkoop van eigen aandelen mag ook niet;
 5. Het maximaal te vergoeden loon per werknemer bedraagt voor het derde tijdvak maximaal 1 x het dagloon, oftewel € 4.845,-- per maand, terwijl dat voor wat betreft het eerste en tweede tijdvak 2 x het dagloon, oftewel € 9.691,-- per maand, bedraagt;
 6. Aangiften loonbelasting moeten op dezelfde wijze als daarvoor gedaan worden op de momenten waarop de aangiften moeten worden ingediend;
 7. Het definitieve omzetverlies dient uiteindelijk via een derdenverklaring, dan wel een accountantsverklaring te worden aangetoond.

Ten opzichte van NOW 2 verschilt NOW 3 onder andere op de volgende punten:

 • De vergoedingspercentage worden in NOW 3 geleidelijk afgebouwd van 80% naar 70% en uiteindelijk naar 60%;
 • In tegenstelling tot NOW 2 geldt in NOW 3 vanaf het tweede en derde tijdvak een minimaal omzetverlies van 30%;
 • De loonsom mag geleidelijk dalen met 10% in het eerste tijdvak, 15% in het tweede tijdvak en 20% in het derde tijdvak, zonder dat dit ten koste gaat van de hoogte van de subsidie;
 • De korting bij bedrijfseconomisch ontslag is verdwenen in NOW 3.

Wanneer u hulp nodig heeft bij of vragen heeft over de NOW-regeling, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze advocaten of advocaat-belastinkundigen.