De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Door de uitbraak van COVID-19-coronavirus worden wij allen geconfronteerd met buitengewone omstandigheden, die onder meer een enorme impact hebben op het bedrijfsleven. Als gevolg van de coronacrisis is veel werk stilgevallen. De economische nood is breed en acuut. Om banen en inkomens tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk veilig te stellen, heeft het kabinet een economisch noodpakket met steunmaatregelen uitgevaardigd. Eén van die maatregelen in dat verband is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid.

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) aanvragen: Vink & Partners Legal and Tax helpt u!

Vanaf maandag 6 april 2020 9.00 uur is het mogelijk om met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 bij het UWV een aanvraag NOW te doen. De aanvraagperiode eindigt op 31 mei 2020.

De mogelijkheid bestaat dat deze regeling - eventueel onder andere voorwaarden - verlengd wordt met een periode van drie maanden.

Wat en voor wie?

Om ontslagen tijdens de coronacrisis te voorkomen, biedt de NOW de mogelijkheid om werkgevers, die geconfronteerd worden met acute en zware terugval in de omzet als gevolg van het coronavirus, via een tegemoetkoming in de loonkosten te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers.

Een werkgever komt bij een omzetdaling van tenminste 20% in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode maart tot en met mei 2020 van maximaal 90%, gerelateerd aan de omzetdaling van het betreffende bedrijf. Middels de rekenhulp omzetverlies kunt u het percentage omzetverlies berekenen. 

 • Voor de loonsom wordt uitgegaan van het SV-loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Daarbovenop vindt voor alle gevallen een opslag van 30% plaats voor de aanvullende werkgeverslasten en kosten (zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en opbouw van vakantiebijslag).
 • De tegemoetkoming betreft een subsidie voor de loonkosten van de werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.
  Let op: de loonkosten van niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde DGA’s komen dus niet in aanmerking voor NOW.
 • Het percentage van 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%.
  Let op: bij een lagere omzetdaling zal de subsidie naar evenredigheid lager worden vastgesteld; zo bedraagt de subsidie 45% bij een omzetdaling van 50% (50% van 90%) en 18 % bij een omzetdaling van 20% (20% van 90%).
 • Loon boven € 9.538 per maand komt niet voor NOW in aanmerking.
 • De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een aaneengesloten periode van drie maanden met als startdatum maart, april of mei 2020 (de meetperiode).
  Let op: de werkgever die verwacht dat de daling in de omzetcijfers als gevolg van de coronacrisis op een later moment zichtbaar wordt, doet er dus verstandig aan de meetperiode op een later moment aan te laten vangen.
  Let op: de keuze voor de meetperiode moet worden gemaakt bij de aanvraag; op de gekozen meetperiode kan naderhand niet meer worden teruggekomen.
  Let op: indien er sprake is van een concern of groep, dan moet de omzetdaling op concernniveau worden bepaald.
 • De totale omzet in de gekozen meetperiode wordt vergeleken met de totale omzet in 2019, gedeeld door 4 (de referentie-omzet).
  Let op: indien de werkgever op 1 januari 2019 nog geen activiteiten verrichtte, dan wordt vergeleken met een afwijkende referentie-omzet; te weten de totale omzet vanaf start bedrijfsuitoefening in 2019 tot en met februari 2020, omgerekend naar drie maanden.

Samenloop met ingetrokken regeling werktijdverkorting:

Mocht u wegens de uitbraak van het coronavirus al werktijdverkorting hebben aangevraagd, voordat de regeling werktijdverkorting werd ingetrokken, dan wordt uw aanvraag beschouwd als een aanvraag voor de NOW. U wordt hier over geïnformeerd. Ook ontvangt u binnenkort een verzoek tot het leveren van aanvullende informatie.

Voorwaarden / op de werkgever rustende verplichtingen

 1. Op de werkgever rust een inspanningsverplichting om de loonsom in de maanden maart tot en met mei 2020 zoveel mogelijk gelijk te houden als voor de coronacrisis. Dat betekent dat de werkgever verplicht is om zijn werknemers 100% door te betalen.
  Let op: een daling van de loonsom heeft gevolgen voor de hoogte van de definitieve subsidievaststelling.
 2. De werkgever doet over de periode 18 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 geen verzoek tot ontslag wegens bedrijfseconomische redenen;
  Let op: doet de werkgever dat toch, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie. De werkgever krijgt in dat kader in beginsel ook de mogelijkheid om een al ingediende ontslagaanvraag in te trekken. Trekt de werkgever de ontslagaanvraag niet (tijdig) in, dan wordt de subsidieverlaging 50% hoger dan als van diezelfde ontslagen werknemer(s) het loon niet was doorbetaald.
  Let op: deze voorwaarde geldt niet voor ingediende ontslagaanvragen in de periode 1 maart tot en met 17 maart 2020.
 3. De werkgever is verplicht om de subsidie uitsluitend te gebruiken voor betaling van de loonkosten.
 4. De werkgever dient de ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging te informeren over toegekende subsidie. Bij afwezigheid van een werknemersvertegenwoordiging, geldt de informatieplicht richting de werknemers.
 5. Op de werkgever rust een administratieplicht. Het UWV heeft gedurende 5 jaar na datum subsidievaststelling inzagerecht.
 6. De werkgever moet tijdig loonaangifte blijven doen op de voorgeschreven momenten.
 7. De werkgever moet relevante omstandigheden, die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie, direct aan het UWV melden.
 8. De werkgever is verplicht om na afloop van de subsidieperiode aan het UWV een definitieve opgave van de omzetdaling met accountantsverklaring te overleggen.
 9. Indien de werkgever loonkostensubsidie vanuit de gemeente ontvangt, dan moet de werkgever melding doen bij de gemeente van de subsidietoekenning.

Als blijkt dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden, dan kan UWV het voorschot of de subsidie korten, opschorten of terugvorderen. Mocht er bij de aanvraag van NOW sprake zijn van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit, dan kan dit tot strafrechtelijke vervolging leiden.

Uitbetaling voorschot 80% van de subsidieverlening

Het subsidiebedrag is steeds gebaseerd op de totale loonsom over de periode maart tot en met mei 2020. Om bedrijven in deze moeilijke periode snel tegemoet te kunnen komen, zal het UWV - na goedkeuring van de aanvraag - een voorschot verlenen van 80% van de tegemoetkoming.

 • Het voorschot zal primair worden vastgesteld op basis van het SV-loon over de maand januari 2020 met een opslag van 30% voor werkgeverlasten.
 • Als er geen loongegevens over januari 2020 beschikbaar zijn, zal het UWV uitgaan van de bekende loongegevens over november 2019.
 • Er geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. In de praktijk zal gestreefd worden naar betaling van het voorschot binnen 2 à 4 weken.
 • De verstrekking van het voorschot vindt plaats in drie termijnen.
 • Bij de definitieve vaststelling van de subsidie zal de gebruikte loonsom worden vergeleken met de loonsom van de driemaandsperiode maart tot en met mei 2020.
  Let op: bij verlies aan werkgelegenheid, zoals blijkt uit het verlies aan loonsom, wordt de subsidie bij ongewijzigde parameters lager vastgesteld.
  Let op: indien de gerealiseerde omzetdaling hoger is dan de opgegeven verwachte omzetdaling, kan er alsnog sprake zijn van een hogere vastgestelde subsidie.
  Let op: indien door een werkgever niet per maand, maar per vier weken loonaangifte wordt gedaan, moet het loon omgerekend worden naar het loon over een maand.

Definitieve vaststelling van de hoogte van de subsidie

Binnen 24 weken na afloop van de gekozen meetperiode moet de werkgever het UWV verzoeken om vaststelling van de subsidie (via een speciaal daarvoor ontworpen formulier).

Let op: indien binnen 24 weken geen aanvraag voor vaststelling wordt gedaan, dient het ontvangen subsidievoorschot volledig te worden terugbetaald.

De werkgever dient te verklaren dat hij aan alle op hem rustende verplichtingen heeft voldaan.

Op basis van door de werkgever aan te leveren definitieve gegevens over de omzetdaling zal vervolgens worden vastgesteld hoe groot de daadwerkelijke omzetdaling is geweest en of aan alle aan de werkgever opgelegde verplichtingen in het kader van de NOW is voldaan. Hiervoor is in beginsel een accountantsverklaring nodig.

 • Naar verwachting wordt binnen enkele weken duidelijkheid gegeven onder welke grens geen accountantsverklaring nodig is. Ook wordt dan duidelijk wat voor soort accountantsverklaring is vereist.

Binnen 52 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling wordt de definitieve subsidie vastgesteld. Bij de eindafrekening kan dan sprake zijn van terugvordering of nabetaling.

Wij helpen u graag bij de aanvraag van NOW!

Als u meent in aanmerking te komen voor NOW, dan kunnen wij bij het UWV de aanvraag voor u verzorgen. Aarzel niet om contact op te nemen met het team van Vink & Partners Legal and Tax.