כתב אי אחריות

כל המפורסם באתר זה על ידי וינק ושות' עורכי דין ויועצי מס מובא רק לשם מידע כללי ואין לראותו כיעוץ משפטי. למרות שכל המידע המפורסם כאן נכתב ונערך בשיקול דעת ובזהירות המירבית וינק ושות' עורכי דין ויועצי מס אינו נושא בכל אחריות שהיא בגין נזק כל שהוא, במידה ויגרם, בעקבות מידע חלקי או שגוי המפורסם באתר.

המידע באתר זה מוגן תחת זכויות יוצרים. אין להשתמש בכל מידע המפורסם באתר זה אלא לאחר הסכמה מפורשת בכתב של וינק ושות' עורכי דין ויועצי מס.

הפניות (בעזרת קישורים) לאתרים שאינם שייכים ונערכים על די וינק ושות' עורכי דין ויועצי מס מיועדים למטרות מידע בלבד. וינק ושות' עורכי דין ויועצי מס אינו אחראי על הפירסומים באתרים המקושרים ואין למשרד כל השפעה שהיא על המפורסם באתרים אלה או לקישורים המופיעים באתרים אלה. וינק ושות' עורכי דין ויועצי מס לא מבטיח את נכונות המידע באתרים אלה ו/או את שלמותו. אנו מייעצים תמיד בכל מקרה שיש לכם שאלות משפטיות (בין אם הן קשורות למיסים ובין אם לא) לפנות לוינק ושות' עורכי דין ויועצי מס.