Overheidsmaatregelen om gevolgen van coronavirus voor ondernemers te verzachten

Update: op 17 maart 2020 heeft het kabinet een extra pakket maatregelen getroffen. Dit pakket komt bovenop onderstaande maatregelen die al op 12 maart 2020 zijn aangenomen (zie ook ons nieuwsbericht van 19 maart 2020: "Aanvullende fiscale en economische maatregelen als gevolg van de coronacrisis").

Het kabinet heeft op 12 maart 2020 een aantal fiscale en economische maatregelen bekendgemaakt om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten. Vooralsnog is gewezen op de volgende maatregelen:

1. Het vragen van bijzonder uitstel van betaling voor belastingaanslagen

Mocht u betalingsproblemen als gevolg van de coronavirus ondervinden, dan kunt u bij de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting. U dient hiervoor een brief aan de Belastingdienst te sturen. In deze brief vraagt u om uitstel van betaling. U dient daarin gemotiveerd aan te geven dat u in de betalingsproblemen bent geraakt door de uitbraak van het coronavirus. De betalingsproblemen moeten acuut en van tijdelijke aard zijn en uw onderneming dient levensvatbaar te zijn.

Met het verzoek dient een verklaring van een derde deskundige te worden meegestuurd naar de Belastingdienst (postadres: Postbus 100 te 6400 AC HEERLEN). Als derde deskundige wordt in dit verband verstaan een externe adviseur, een externe financier, een brancheorganisatie, een accountant of financieel adviseur.

De invordering wordt stopgezet zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst is binnengekomen. Individuele beoordeling vindt later plaats. Om ondernemers verder tegemoet te komen, zal de Belastingdienst een eventuele verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.

2. Verzoeken om verlaging van de voorlopige aanslag

Indien u een lagere winst voor 2020 verwacht als gevolg van de uitbraak van de coronacrisis, kunt u de Belastingdienst verzoeken om verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting in verband met een verwachte lagere winst voor 2020.  

3. Het aanvragen van werktijdverkorting

De regeling werktijdverkorting is een bestaande steunmaatregel, waarop ondernemers - die door een calamiteit tijdelijk een verlies van werkuren hebben - een beroep op kunnen doen om een moeilijke periode te kunnen overbruggen.  Een ondernemer, die tijdelijk door het coronavirus minder werk heeft voor zijn werknemers, kan werktijdverkorting aanvragen. Het moet gaan om buitengewone omstandigheden die niet tot het gewone ondernemersrisico behoren. Het coronavirus is als zodanig aangemerkt. Voor de werktijdverkorting is een vergunning nodig. Na het verkrijgen van de vergunning kan voor de niet-gewerkte uren bij het UWV een WW-uitkering worden gevraagd. Het UWV maakt de uitkering over aan de werkgever. De werkgever is verplicht om het loon, ook voor de tijd waarvoor de werktijdverkorting is aangevraagd, aan de werknemers door te betalen.

Naast de reeds genoemde voorwaarden geldt nog een andere voorwaarde, te weten dat tenminste 20% van de aan de werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet kan of naar verwachting niet zal worden benut. Daarnaast geldt dat, wanneer de periode voor werkuitval langer dan 24 weken duurt, geen werktijdverkorting kan worden aangevraagd. Er zal dan moeten worden uitgekeken naar andere maatregelen, waaronder te denken valt aan een ontslagvergunning bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen.

De voorwaarde om voor werktijdverkorting in aanmerking te komen staan vermeld in “De beleidsregels ontheffing verbod van werktijdverkorting”. De werktijdverkorting kan digitaal worden aangevraagd middels een digitaal formulier. Dit is de enige manier van indiening. Zaken die op andere wijze zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen. De wachttijd bedraagt twee weken. Wanneer daaraan voldaan is en de noodzaak tot werktijdverkorting houdt aan, dan wordt ontheffing verleend vanaf de week waarin de aanvraag is ingediend. Er is geen wachttijd wanneer het direct duidelijk is dat het gaat om een langere periode, zoals het geval is in het geval van het coronavirus. De werktijdverkorting wordt verleend voor maximaal zes weken; verlenging tot maximaal drie keer is mogelijk. Verlengingsverzoeken moeten wel worden ingediend voor afloop van de periode, waarvoor de werktijdverkorting is verleend. Wanneer de werktijdverkorting is verleend, moet dit om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen direct gemeld worden aan het UWV. Daarvoor dient u gebruik te maken van het formulier “Aanvragen WW-uitkering bij werktijdverkorting".

Update: de regeling werktijdverkorting is per 17 maart 2020 komen te vervallen en vervangen door de regeling Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW). Daarvoor kunt u binnenkort een aanvraag doen bij het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW). 

Wanneer u hulp nodig heeft bij of vragen heeft over bovengenoemde zaken, aarzel dan niet om contact op te nemen met mr. N.B.M. Vink of mr. S. Vink, advocaat-belastingkundigen verbonden aan Vink & Partners Legal and Tax. Wij kunnen u zeker bij dit soort zaken behulpzaam zijn.