Huurder kan ontruiming niet afwenden met beroep op inkomensverlies als gevolg van coronacrisis

Recentelijk werd een uitspraak van Rechtbank Oost-Brabant gepubliceerd, waarin door een huurder, die een huurachterstand had laten ontstaan, een beroep werd gedaan op de gevolgen van de coronacrisis. De verhuurder vorderde betaling van de ontstane huurachterstand en ontruiming van de woning. De huurder verweerde zich met de stelling dat zijn inkomsten als gevolg van de coronacrisis waren gestagneerd, waardoor hij niet kon betalen. De rechter ging hier echter niet in mee.

Met betrekking tot dit ‘coronaverweer’ overwoog de rechtbank:

‘‘Voor zover [gedaagden] met hun verweer een beroep hebben willen doen op financieel onvermogen c.q. betalingsonmacht, geldt dat betalingsonmacht, hoe vervelend ook voor [gedaagden], in de risicosfeer van [gedaagden] ligt en hen niet van hun betalingsverplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst jegens [eisers] ontslaat. De kantonrechter tekent daarbij aan dat al van aanvang van de huurovereenkomst sprake is van te late betalingen door [gedaagden] , terwijl toen nog geen sprake was van de corona crisis.’’

Kortom, de rechtbank komt tot de slotsom dat betalingsonmacht, ook al is deze ontstaan door het coronavirus, geen reden is om ontslagen te worden uit een betalingsverplichting. De rechtbank veroordeelt de huurder de huurachterstand te voldoen en de woonruimte te ontruimen.

Volledigheidshalve kan opgemerkt worden dat sprake was van een fikse huurachterstand, die reeds bestond vóór de uitbraak van de coronacrisis. Tevens werden de huurpenningen, zoals de rechtbank overwoog in de laatste zin van bovenstaand citaat, al van meet af aan te laat betaald. Dit zijn omstandigheden die een groot gewicht in de schaal hebben gelegd bij het oordeel van de rechtbank. Dit laat echter onverlet dat de rechtbank wel met zoveel woorden overweegt dat betalingsonmacht als gevolg van de coronacrisis in de eigen risicosfeer van een huurder ligt.

Het is nu wachten op meer rechtspraak in dit kader.

Mocht u vragen hebben over dit soort zaken, aarzel dan niet om contact op te nemen met mr. P. Contreras, advocaat, verbonden aan Vink & partners Legal and Tax.