Uitkering uit gecombineerde reis- en ongevallenverzekering op kosten van werkgever is belast

Tijdens een zakenreis komt een werkneemster om bij een vliegramp. De nabestaanden ontvangen een uitkering op grond van een gecombineerde reis- en ongevallenverzekering, afgesloten op kosten van de werkgever. De premies waren niet door de werkgever tot het loon van de werkneemster gerekend.

Rechtbank Gelderland heeft op 9 oktober 2018 bepaald dat de uitkering uit hoofde van deze reis- en ongevallenverzekering bij de nabestaanden als loon uit vroegere dienstbetrekking belast is. De gecombineerde reis- en overlijdensrisicoverzekering maakte onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van de overleden werkneemster en de premies voor de verzekering waren door de werkgever niet tot het loon gerekend. Als gevolg daarvan zijn de uitkeringen belast volgens Rechtbank Gelderland. De belastbaarheid van de erfgenamen volgt volgens de Rechtbank uit de systematiek van de zogenoemde omkeringsregel. Nu de reisverzekering, inclusief overlijdensrisicoverzkeringen, onderdeel uitmaakte van de arbeidsvoorwaarden en de premies niet tot het loon van de overledene zijn gerekend, zijn de polisuitkeringen - op grond van de omkeringsregel - wel bij de erfgenamen belast, omdat ze voortvloeien uit de dienstbetrekking van de overledene, zo is de redenering van de Rechtbank.

Het trieste in dit geval was dat het hier erfgenamen betroffen van een overledene die tijdens een zakenreis was omgekomen bij de MH17-ramp. De Rechtbank vond dit ook tragisch, maar oordeelde dat bij het toepassen van de belastingwet geen rekening kan worden gehouden met deze omstandigheden. De achtergrond van de gebeurtenis, hoe tragisch ook, kan dan ook geen reden zijn voor een belastingrechter of de Belastingdienst om de wet niet toe te passen. De enige die hier volgens de Rechtbank eventueel wat aan zou kunnen doen, is de Minister van Financiën. Deze zou een tegemoetkoming kunnen verlenen op grond van de zogenaamde “hardheidsclausule”.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen, dan kunt u contact opnemen met mr. N.B.M. Vink of mr. S. Vink, advocaat-belastingkundigen, verbonden aan Vink & Partners Legal and Tax.