Privé genoten verkoopopbrengst ter zake van verkoop panden niet altijd vrij van IB

Een verkoopopbrengst van een privé verkocht pand is over het algemeen vrij van (inkomsten)belasting, maar in sommige gevallen kan het resultaat door de inspecteur belast worden als resultaat uit overige werkzaamheden. Dat kan wanneer aan bepaalde voorwaarden voldaan is, waaronder de deskundigheid van de privépersoon, het niet-verhuren of zelf bewonen van het pand en het snel na de aankoop - al dan niet na een verbouwing - weer verkopen van het betreffende pand.

Onlangs kreeg Rechtbank Noord-Holland over een dergelijke zaak te oordelen. Het betrof een DGA die indirect enig aandeelhouder van een aanneemmaatschappij was. Deze maatschappij kocht panden op om deze na verbouwing met winst te verkopen. In 2011, en wel op 10 maart 2011, kocht de DGA in privé een woning. Hij knapte deze woning op en verkocht deze woning bijna een jaar later met winst. Op 10 juli 2012 kocht hij een ander pand, die hij ook na verbouwing met winst bijna een jaar later in 2013, weer verkocht had. De DGA nam (het resultaat behaald met de verkoop van) de beiden woningen niet op in zijn aangiften (niet in box 1 en ook niet in box 3).

De inspecteur was het daar niet mee eens en was van oordeel dat de resultaten uit hoofde van bovengenoemde transacties waren aan te merken als resultaat uit overige werkzaamheden, en derhalve belast waren met IB in box 1. Het werd uiteindelijk een procedure. In beroep was Rechtbank Noord-Holland het met de inspecteur eens dat de DGA over de nodige deskundigheid beschikte, op grond waarvan hem een bijzondere kennis van de aan- en verkoop van panden met winstoogmerk kan worden toegedicht. Ook vond de rechtbank dat de DGA de panden wel heel snel na aankoop verkocht. Naar het oordeel van de rechtbank was het kennelijk ook niet het voornemen van de DGA om de panden te verhuren, dan wel zelf te bewonen. Op vorenbedoelde gronden kwam de rechtbank dan ook tot het oordeel dat de inspecteur de verkoopwinst terecht als resultaat uit overige werkzaamheden had aangemerkt en derhalve belast had met IB in box 1.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben of meer informatie wensen omtrent dit onderwerp, neem dan contact op met mr. N.B.M. Vink of mr. S. Vink, advocaat-belastingkundigen, verbonden aan Vink & Partners Legal and Tax.